Provozní řád beach volejbalového hřiště

 

Definice pojmů:

 

Provozovatel je TJ Sokol Roztoky.

 

Zástupce provozovatele ( dále jen Správce ) je Provozovatelem pověřená osoba, která je přítomna v areálu a je oprávněna řešit případné připomínky a stížnosti. Tato osoba rovněž přijímá platby za služby a půjčuje potřebné sportovní pomůcky proti vratné záloze.

 

Zákazník jedna osoba nebo skupina osob, která si objedná beach volejbalové hřiště, zaplatí smluvní cenu a užívá beach volejbalové hřiště v souladu s dobrými mravy a tímto Provozním řádem.

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Beach volejbalové hřiště (BVH)  může navštívit každý občan.Užívat BVH ke schváleným sportovním aktivitám ( volejbal, malá kopaná ) je možné po zaplacení smluvní ceny Správci. Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození majetku Zákazníků, pokud je prokazatelně nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby. Zákazník BVH je povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má Správce právo vyloučit Zákazníka s BVH a to bez náhrady. Všichni Zákazníci BVH musí dbát na čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které užívají. Musí dbát všech obecně platných bezpečnostních předpisů.Pokud zákazník poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit Správci. Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady, nebo opravu v celé výši uhradit. Do prostoru BVH je rovněž zakázáno vnášení skleněných předmětů ( např. lahve, sklenice atd. ). Přístup se psy do prostoru BVH je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.  

 

II. Provozní ustanovení

 

Provozní doba BVH je od 1.5. do 30.9. běžného roku a od 8:00 do 21:00 hod. V případě vyšší moci ( déšť, sněžení, vítr ) může Provozovatel nebo Správce omezit provoz BVH.

BVH je vybaveno lajnami a sítí. Po zaplacení ceny za pronájem BVH si Zákazník po složení vratné zálohy může půjčit míč případně další sportovní pomůcky.V případě nevrácení nějakého míče příslušná záloha propadá. V blízkosti BVH jsou k dispozici v tělocvičně šatny se sociálním zařízením a sprchami.

Minimální doba pronájmu je jedna hodina. Delší pronájmy jsou celé násobky jedné hodiny.

Cena pronájmu se vypočítává z aktuálního ceníku. Ceník je k dispozici u Správce.

Dlouhodobé pronájmy se objednávají prostřednictvím řádně vyplněné a podepsané Objednávky pronájmu.

Krátkodobé pronájmy se objednávají telefonicky na čísle:721 440 905 a event. 723 154 464.

Každý den od 8:00 do 21:00 hod. Při objednávce udávejte : datum, čas pronájmu, vaše jméno a telefonický kontakt.

Nejpozději 5 minut před začátkem čerpání pronájmu Zákazník zaplatí cenu za pronájem na příslušný objednaný termín u Správce. Zákazník také uhradí zálohovou platbu za zapůjčení míčů v příslušné výši. Pokud nejpozději 5 minut před časem objednaného pronájmu nedojde k zaplacení ceny, má se za to, že Zákazník nemá zájem o čerpání služeb a Správce může BVH poskytnout jinému Zákazníkovi. Řádné storno objednávky je možné do 24 hodin před objednaným termínem. Provozovatel si vyhrazuje právo, že v případě, kdy Zákazník služby pouze objednává a pak je nečerpá v míře vyšší než je obvyklé, poskytovat služby přednostně zákazníkům, kteří služby objednávají, čerpají a platí řádně.

Ukončení pronájmu všichni Zákazníci nejpozději v čase, kdy končí lhůta pronájmu opustí BVH. Bezprostředně po ukončení pronájmu hráč Správci vrátí zapůjčené míče, následně mu bude vrácena záloha. Zákazník je zodpovědný za to, že po sobě zanechá kurt, lajny, síť a míče nepoškozené. Zákazník urovná písek na BVH hrablem do roviny. Správce má právo zkontrolovat opuštěný kurt.

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení

 

Aktuální řešení provozních situací v areálu a praktická realizace a výklad ustanovení tohoto Provozního řádu je plně v kompetenci Správce. Tento Provozní řád byl projednán a schválen na schůzi výboru TJ Sokol Roztoky dne………………

 

 

 

 

 

 

Tento Provozní řád vstupuje v platnost dnem 1. května 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                   …………………………………………

                          Správce                                                    Starosta TJ Sokol Roztoky